o nasdokumentykontaktstatutinformacje

Informacje dla hodowców

 

Hodowla psów rasowych – Podatek dochodowy


Hodowla psów rasowych zgodnie z ustawodawstwem polskim należy do działu specjalnego produkcji rolnej. Według brzmienia art. 2 ust. 3 ustawy o PIT Działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

Osoby prowadzące hodowlę psów rasowych są zobowiązane do płacenia podatku dochodowego od każdego posiadanego psa/suki. Dotyczy to również każdej osoby posiadającej choćby jedną sukę będącą suką hodowlaną lub psa, który jest reproduktorem.

Rozpoczęcie prowadzenia hodowli psów rasowych w danym roku podatkowym należy zgłosić do Urzędu Skarbowego, składając deklarację PIT-6 w ciągu 7 dni od dnia uzyskania rejestracji przydomka i wpisu dla suki "Suka hodowlana". Deklarację PIT-6 należy złożyć także w ciągu 7 dni w przypadku każdej zmiany dotyczącej np. ilości posiadanych psów. (art. 43.1. ust. 3 ustawy o PIT).

 
Każdy hodowca ma również obowiązek składać PIT-6 do 30 listopada każdego roku. Obowiązek ten wynika, z faktu iż co roku obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, w którym określany jest dochód w związku z posiadaniem rasowego psa.


Podatek dochodowy od posiadania psów rasowych można rozliczać na podstawie prowadzonej księgi przychodów i rozchodów (art. 15 ustawy o PIT) lub na podstawie norm szacunkowych.

 

Hodowla psów rasowych – VAT

 

Hodowla psów jako rodzaj działalności znajduje się w Polskiej Kwalifikacji Działalności w dziale PKD 01.49.Z (chów i hodowla pozostałych zwierząt). Hodowca psów rasowych w świetle obowiązujących przepisów jest rolnikiem ryczałtowym i korzysta ze zwolnienia podmiotowego z podatku VAT (art. 43 ust. 3 Ustawy o VAT).*

 

 

 

 

 

 

 

*SPPR z najwyższą starannością i dbałością przedstawiło powyższe informacje. Jednak dopuszcza możliwość, że pewne informacje mogą być nieaktualne, niedokładne lub niewyczerpujące. Informacje mają charakter ogólny i nie zawierają opisów wszystkich możliwych sytuacji i wyjątków. Materiał ten nie stanowi porady profesjonalnej lub prawnej (w przypadku potrzeby konkretnej porady należy skonsultować się z wykwalifikowanym doradcą). Dlatego też SPPR nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do przedstawionych informacji oraz nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą wystąpić na skutek niedokładności lub zaniedbań związanych z podanymi informacjami, ani za skutki działań podjętych na podstawie tych informacji.

Celem niniejszej klauzuli o wyłączeniu odpowiedzialności nie jest ograniczenie odpowiedzialności za niespełnienie jakichkolwiek wymogów nałożonych przez obowiązujące prawo krajowe lub międzynarodowe, ani wyłączenia odpowiedzialności za kwestie, które nie podlegają wyłączeniu w ramach tego prawa.